پرسش و پاسخ

تفاوت بین دستور تخلیه و حکم تخلیه در چیست؟

دستور تخلیه زمانی صادر میگردد که قرارداد اجاره منقضی شده و دارای دو شاهد باشد که از طریق شورای حل اختلاف محلی که صدور اجاره در آن واقع است بصورت فوری و بدون دعوت مستاجر صورت می پذیرد.

در غیر از موارد فوق شورا موظف به صدور حکم تخلیه بوده که قابل اعتراض طبق سایر احکام دادگاه بوده علی هذا زمانی که شرطی در قرارداد جهت تخلیه ذکر شده باشد و یا قرارداد فاقد دوشاهد بوده و همچنین مواردی که ملک تجاری باشد و مدعی در خصوص حق کسب پیشه و یا سرقفلی ادعایی داشته باشد حکم صادر می گردد.

آیا صرف داشتن حق بیمه در خصوص وسایل نقلیه موتوری بدون اخذ گواهینامه متناسب با آن وسیله می توان جواز پرداخت دیه برای شخص مصدوم یا متوفی توسط اداره بیمه مربوط باشد؟

بر اساس قانون جدیدالتصویب بیمه اجباری چنانچه راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه باشد اداره بیمه مربوط موظف به پرداخت دیه به مصدوم و یا اولیای دم متوفی بوده کنن؛ پس از پرداخت حق مراجعه به راننده مسبب حادثه را خواهد داشت تا منابع پرداخت شده دیه را از ایشان وصول و مطالبه نمایند.

صدور برگ جلب برای محکوم علیه در چه شرایطی انکانپذیر می باشد؟

براساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرا ئیه به محکوم علیه ایشان دادخواست اعسار و تقسیط به شعبه مربوطه ارائه نکرده باشد، اجرای احکام می بایست به درخواست محکوم که برگ جلب محکوم و علیه را صادر نماید و چنانچه محکوم علیه ظرف مهلت فوق الذکر تقاضا اعسار و تقسیط نموه باشد تا حصول نتیجه آن جلب محکوم علیه به تعویق می افتد.

آیا پرداخت نفقه توسط زوج دارای وصف کیفری می باشد؟

ترک انفاق دارای وصف جزائی بوده که زوجه می بایست با مراجعه به دادسرا و طرح  شکایت فهی بر برگ  انفاق اقدام نماید که مجازات آن نیز شامل حبس زوج می گردد.